14 juli 2017

Gevolgen nieuw Brabants ruimtelijk- en ammoniakbeleid Geitenhouderij

De door Provinciale Staten van de provincie Brabant aangenomen Verordeningen Ruimte en Natuurbescherming hebben grote gevolgen voor de veehouderij en zeker voor de geitenhouderij. Met een pakket van maatregelen wil de provincie de versneld aanpassing van de stallen voor de ammoniakuitstoot. Hieronder staan de belangrijkste maatregelen:

Tijdelijke bouwstop geitenhouderij (Moratorium)

Toename van bestaand oppervlakte aan geitenstal(len) door het oprichten van gebouwen of het in gebruik nemen van bestaande gebouwen is niet toegestaan. Een bestaande geitenstal is een stal die op 7 juli 2017 legaal aanwezig of in aanbouw was of die mag worden gebouwd volgens een verleende bouwvergunning van vóór 7 juli 2017.

Er zijn hierop twee uitzonderingen met als voorwaarde dat het aantal geiten niet toeneemt, namelijk:

  • Vestiging of omschakeling van een bestaande geitenhouderij vanuit belang van de bescherming gezondheid
  • Toename van de oppervlakte dierverblijf geitenhouderij vanwege dierwelzijnsconcepten.

De tijdelijke bouwstop geldt totdat er meer resultaten uit vervolgonderzoek over de gezondheid van omwonenden van veehouderijen bekend zijn.

Verouderde stalsystemen

Uiterlijk 1 januari 2022 moeten verouderde geitenstallen voldoen aan Brabantse ammoniakemissie-eisen. Een geitenstal is volgens Brabant verouderd 15 jaar nadat de stal de eerste keer voor geiten vergund is, dus waarvoor vóór 2007 een vergunning is afgegeven om in die stal melkgeiten of opfokgeiten te houden. Er moet vóór 1 januari 2020 een vergunbare aanvraag ingediend worden. Voor u is het van belang om nu al te weten wanneer uw stallen aangepast moeten zijn.

Strengere ammoniaknormen

De ammoniakeisen in Brabant zijn al aangescherpt en worden stapsgewijs strenger. Deze strengere eisen gelden ook voor geiten. Op dit moment zijn er nog geen ammoniakemissie reducerende stalsystemen ter beschikking zijn.

Daarvoor geeft de provincie nu aan dat hiervoor luchtwassers die in de varkenshouderij erkend zijn gebruikt mogen worden. Echter de ammoniakreductie is 5 % lager dan voor varkensstallen.

NORMEN VOOR GEITEN

Brabantse eisen ammoniakemissie voor nieuwe stallen en verouderde stalsystemen


Opmerkingen:  Voor biologische geitenbedrijven gelden de bovenstaande normen niet.

Stalderen          

Om nieuwe stal te bouwen moet 110 % stal worden gesloopt of her bestemd binnen hetzelfde stalderingsgebied. Oost en zuid Brabant worden opgedeeld in 6 stalderingsgebieden. Een oude stal moet de afgelopen drie jaar nog in gebruik zijn geweest. De staldering loopt via een door de provincie ingesteld stalderingsloket, dat vanaf 17 juli 2017 open is en medio september 2017 echt van start. Voor geitenhouders is stalderen pas aan de orde als de tijdelijke bouwstop is opgeheven.

Voorstellen aangenomen

Daarnaast zijn er nog enkel moties aangenomen die in de verordeningen opgenomen moeten worden, zoals:  Meer tijd voor ondernemers die nu voldoen, flankerend beleid: investeringsfonds voor jonge ondernemers, ondersteuningsnetwerk voor stoppers en er komt onderzoek naar natuurlijke reducerende systemen ( potstal) en duurzame huisvestingssystemen (niet alleen end-of-pipe oplossingen; luchtwassers).

Als u meer wilt weten wat de gevolgen van het aangescherpte beleid voor uw bedrijf zijn, neem dan contact op met:

John van den Hombergh
06-51594697
jvdhombergh@voergroepzuid.nl

Overige berichten

22 maart 2019
/ Geiten / Rundvee

Nieuwe rundveespecialisten

Sinds 1 januari heeft Voergroep Zuid twee nieuwe rundveespecialisten. Maurice Meeuwissen en Vincent Leemreize.
Lees meer
22 maart 2019
/ Algemeen

Doorzaaien grasland nu het nog kan

Veehouders die de opbrengst van het grasland willen verhogen door percelen door te zaaien, kunnen dat het beste doen vóór 1 april. Doorzaaien is lucratief bij meer dan 10 procent open plekken...
Lees meer
22 maart 2019
/ Algemeen

Ruim assortiment meststoffen

Voergroep Zuid biedt een ruim assortiment meststoffen aan voor grasland en maisland. Via onze leverancier Agrea kunnen ook andere meststoffen geleverd worden die niet binnen dit standaard assortiment vallen....
Lees meer
13 maart 2019

Succesvolle bijeenkomst ‘Coöperatief Ondernemerschap’

Maandagavond 11 maart was er een leden/ klantenbijeenkomst georganiseerd in het Philips Stadion in Eindhoven. De opkomst voor deze inspirerende avond was hoog. Onder het thema ‘’Samen beter...
Lees meer