06 augustus 2020

Persbericht Nevedi voermaatregel

Maatregelen voor reductie stikstofemissie mogen niet ten koste gaan 
van diergezondheid en dierwelzijn.

De voermaatregel van het Ministerie van LNV waarin het ruw-eiwitgehalte van mengvoeders en droge voedermiddelen voor vervoedering aan melkvee wordt beperkt, is, ondanks breed protest, nog niet van tafel. 

Nevedi heeft vanaf het begin het Landbouwcollectief en daarna de andere groepen die na­mens de melkveehouders met de overheid overlegden, ondersteund met haar kennis van mengvoeder, stikstofexcretie en melkveevoeding. Ook in de toekomst zal Nevedi partijen in de keten waar mogelijk blijven ondersteunen met haar kennis. 
Sinds de voermaatregel op tafel ligt heeft Nevedi in niet mis te verstane bewoordingen haar bezwaren naar voren gebracht, zowel publiekelijk, in brieven aan de 2de kamer, als in ge­sprekken met het Ministerie. 

Nevedi onderschrijft de bezwaren van de melkveehouders tegen de voermaatregel en on­dersteunt de melkveehouders in hun streven deze van tafel te krijgen, maar is realistisch genoeg om zich voor te bereiden op een situatie waarin de voermaatregel doorgang zal vinden. 

Op dat moment zullen voeradviseurs uitdrukkelijk worden geïnstrueerd dat rantsoenen de diergezondheid en het dierwelzijn niet mogen schaden en dat in de periode van 1 septem­ber t/m 31 december 2020 moeten worden geoptimaliseerd met inachtneming van geldende wet- en regelgeving. 

Ook de Nederlandse veehouders worden geacht zich aan de wet te houden. In de Wet Die­ren staat daarover onder andere: 
"Artikel 1.3. Intrinsieke waarde: Lid 2: (. . .) Bij het stellen van regels bij of krachtens deze wet, en het nemen van op die regels gebaseerde besluiten, wordt ten volle rekening gehouden met de gevolgen die deze regels of besluiten hebben voor deze intrinsieke waarde van het dier, onverminderd andere gerechtvaardigde belangen. Daarbij wordt er in elk geval in voor­zien dat de inbreuk op de integriteit of het welzijn van dieren, verder dan redelijkerwijs nood­zakelijk, wordt voorkomen en dat de zorg die de dieren redelijkerwijs behoeven is verzekerd. Lid 3: Voor de toepassing van het tweede lid wordt tot de zorg die dieren redelijkerwijs be­hoeven in elk geval gerekend dat dieren zijn gevrijwaard van: a. dorst, honger en onjuiste voeding; b. fysiek en fysiologisch ongerief,· c. pijn, verwonding en ziektes; d. angst en chroni­sche stress; e. beperking van hun natuurlijk gedrag; voor zover zulks redelijkerwijs kan wor­den verlangd''. 

Daarbij zullen Nevedi leden het voer leveren dat veehouders bestellen om de diergezond­heid, dierwelzijn van hun vee te waarborgen. 

Ook na 1 september blijft Nevedi zich breed inzetten voor duurzame diervoeders voor een duurzame melkveehouderij, die recht doet aan diergezondheid, dierwelzijn en milieu. 

Overige berichten

09 september 2020
/ Algemeen

AgriFriends trapt af met actie 'Wordt boer voor één dag'

Om boer en burger te verbinden, werkt Voergroep Zuid met ketenpartijen samen via AgriFriends. Een platform waarbij boer en burger samen de dialoog aan gaan, met het Philips Stadion als centrale ontmoetingsplek....
Lees meer
07 augustus 2020
/ Algemeen / Geiten / Rundvee

Najaarsactie kuilfolie

Breed assortiment vanggewassen voor na de maisoogst! Na de oogst van snijmais moeten de vanggewassen vóór 1 oktober gezaaid zijn. Voergroep Zuid heeft een breed assortiment vanggewassen...
Lees meer
07 augustus 2020

Het blijft warm de komende dagen!

Koppels leghennen hebben tijdens de start van de legperiode het meeste last van de warmte omdat dit de groei vertraagt. Voor de rest van de koppels geldt dat de eiproductie kan dalen en de schaalkwaliteit...
Lees meer
05 augustus 2020
/ Algemeen / Pluimvee

De ideale structuur van leghennenvoer

Bij de voederkeuze voor leghennen spelen veel zaken een rol. Met name over de structuur is de laatste tijd discussie. Want moet dit nu heel fijn zijn, voor een goede opname of is het beter wanneer...
Lees meer

Wij gebruiken functionele-, analytische- en marketing- cookies om onze website te verbeteren, onze website gebruiksvriendelijker te maken en voor onze marketing doelstellingen. Klik je op 'doorgaan', geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.