14 juli 2017

Gevolgen nieuw Brabants ruimtelijk- en ammoniakbeleid Rundveehouderij

De door Provinciale Staten van de provincie Brabant aangenomen Verordeningen Ruimte en Natuurbescherming hebben grote gevolgen voor de veehouderij. Met een pakket van maatregelen wil de provincie versneld aanpassing van de stallen voor de ammoniakuitstoot. Hieronder staan de belangrijkste maatregelen:

Verouderde stalsystemen

Uiterlijk 1 januari 2022 moeten verouderde rundveestallen voldoen aan Brabantse ammoniakemissie-eisen. Een rundveestal is volgens Brabant verouderd 20 jaar nadat de stal de eerste keer voor rundvee vergund is, dus waarvoor vóór 2002 een vergunning is afgegeven. Er moet vóór 1 januari 2020 een vergunbare aanvraag ingediend worden. Voor u is het van belang om nu al te weten wanneer uw stallen aangepast moeten zijn.

Strengere ammoniaknormen

De ammoniakeisen in Brabant zijn al aangescherpt en worden stapsgewijs strenger. Deze Strengere eisen gelden ook voor rundvee. Op dit moment zijn er voor bijvoorbeeld vrouwelijk jongvee en zoogkoeien nog geen ammoniakemissie reducerende stalsystemen ter beschikking zijn. Toch zal in enkele situaties hier ammoniak gereduceerd moeten worden. Dit wordt vergeleken met systemen die nu al voor melkkoeien gelden.

NORMEN VOOR RUNDVEE

Brabantse eisen ammoniakemissie voor nieuwe stallen en verouderde stalsystemen

Opmerkingen:  Voor biologische jongvee en vleesrundvee gelden de bovenstaande normen niet.

Stalderen          

Om nieuwe stal te bouwen moet 110 % stal worden gesloopt of herbestemd binnen hetzelfde stalderingsgebied. Oost en zuid Brabant worden opgedeeld in 6 stalderingsgebieden. Een oude stal moet de afgelopen drie jaar nog in gebruik zijn geweest. De staldering loopt via een door de provincie ingesteld stalderingsloket, dat vanaf 17 juli 2017 open is en medio september 2017 echt van start. Voor melkrundvee en schapen is stalderen niet aan de orde.

Voorstellen aangenomen

Daarnaast zijn er nog enkel moties aangenomen die in de verordeningen opgenomen moeten worden, zoals:  Meer tijd voor ondernemers die nu voldoen, flankerend beleid: investeringsfonds voor jonge ondernemers, ondersteuningsnetwerk voor stoppers en er komt onderzoek naar natuurlijke reducerende systemen ( potstal) en duurzame huisvestingssystemen (niet alleen end-of-pipe oplossingen; luchtwassers).

Als u meer wilt weten wat de gevolgen van het aangescherpte beleid voor uw bedrijf zijn, neem dan contact op met:

John van den Hombergh
06-51594697
jvdhombergh@voergroepzuid.nl

Overige berichten

13 maart 2019

Succesvolle bijeenkomst ‘Coöperatief Ondernemerschap’

Maandagavond 11 maart was er een leden/ klantenbijeenkomst georganiseerd in het Philips Stadion in Eindhoven. De opkomst voor deze inspirerende avond was hoog. Onder het thema ‘’Samen beter...
Lees meer
08 maart 2019
/ Algemeen / Geiten / Rundvee

Voorjaarsactie kuilfolie en nieuwe folder Weidemengsels

Voorjaarsactie folie Van 8 maart t/m 8 april ontvangt u 10% korting op het hele assortiment kuilfolie. De kuilfolie is te bestellen via de telefoon (088 730 05 00) of per e-mail (order@voergroepzuid.nl)....
Lees meer
22 februari 2019
/ Rundvee

Kalverbodywarmer houdt kalveren gezond

Om kalveren te beschermen tegen koude winter- en voorjaarsdagen kunnen melkveehouders speciale Voergroep Zuid kalverbodywarmers bestellen.
Lees meer
22 februari 2019
/ Rundvee

Kristalsuiker brengt snelheid in rantsoen

Veel rantsoenen missen op dit moment snelheid op het gebied van vertering. Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen, zoals een tekort aan zetmeel in maiskuilen of gebrek aan snelheid...
Lees meer