Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VOERGROEP ZUID B.V.

Download 

Artikel 1
Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, aanvaardingen en overeenkomsten en verbinte-nissen van Voergroep Zuid. Ook werknemers van Voergroep Zuid en door haar ingeschakelde derden kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.

Artikel 2
Definities
2.1 Voergroep Zuid: Voergroep Zuid bv en iedere met haar in een groep verbonden vennootschap.
2.2 Afnemer: elke natuurlijke of rechtspersoon die met Voergroep Zuid een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten dan wel anderszins met haar in enige rechtsverhouding staat. Indien de afnemer bestaat uit meerdere natuurlijke of rechtspersonen zijn zij elk hoofdelijk verbonden voor het geheel van de voor hen uit de overeenkomst voortkomende verplichtingen.
2.3 Elke bestelling wordt geacht een afzonderlijke overeenkomst tot stand te brengen.
2.4 Consument: een natuurlijke persoon die niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelt.

Artikel 3
Totstandkoming
3.1 Elk aanbod van Voergroep Zuid is vrijblijvend en kan tot 24 uren na acceptatie door de afnemer herroepen worden.
3.2 Overeenkomsten komen alleen schriftelijk tot stand dan wel doordat Voergroep Zuid een begin heeft gemaakt met de uitvoering.
3.3 Wijzigingen van de overeenkomst komen alleen schriftelijk tot stand. Wijzigingen met betrekking tot de algemene voorwaarden komen tot stand nadat deze aan de afnemer kenbaar zijn gemaakt. Zij gelden binnen een overeenkomst voor alle na de bekendmaking geldende bestellingen tenzij de afnemer hiertegen voor de eerst volgende bestelling bezwaar heeft gemaakt

Artikel 4
Prijs
4.1 De door Voergroep Zuid vermelde prijzen zijn vast, luiden in Euro en zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
4.2 In het geval na het sluiten van een overeenkomst kostprijs verhogende omstandigheden optreden is Voergroep Zuid gerechtigd haar prijzen overeenkomstig te verhogen zonder dat de afnemer enige aanspraak heeft op een vergoeding of korting. Consumenten zijn gerechtigd de over-eenkomst in dat geval te ontbinden indien de prijs binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst wordt verhoogd.
4.3 Afnemers kunnen grondstoffen of diervoeders tegen dagprijs kopen of tegen een vaste prijs met betrekking tot een bepaalde hoeveelheid al dan niet op afroep binnen een bepaalde periode af te nemen.
4.4 Indien aan het einde van de overeen gekomen periode niet alle gekochte grondstoffen zijn afgenomen blijft de afnemer verplicht het restant van de overeengekomen koopprijs te betalen.
4.5 Rechten van de afnemer zijn niet overdraagbaar. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

Artikel 5
Betaling
5.1 Betalingen moeten zonder korting of, tenzij de afnemer een consument is, verrekening, plaatsvinden binnen de op de factuur vermelde beta-lingstermijn dan wel, bij gebreke hiervan, binnen 30 dagen na factuurdatum. De afnemer, behalve indien dit een consument is, is niet gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten en kan zich niet beroepen op verrekening.
5.2 Voergroep Zuid is altijd gerechtigd vooruitbetaling te vragen.
5.3 Indien de overeengekomen betalingstermijn is overschreden verkeert de afnemer van rechtswege in verzuim. In dat geval geldt het volgende:

  • Al het door de afnemer verschuldigde is direct opeisbaar.
  • De afnemer is aan Voergroep Zuid de buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten verschuldigd. Tenzij de afnemer een consument is, is Voergroep Zuid niet verplicht de afnemer hiertoe schriftelijk een termijn van 14 dagen te stellen. Voergroep Zuid heeft recht op vergoeding van de volledige buitengerechtelijke kosten indien deze hoger zijn.
  • Voergroep Zuid heeft recht op vergoeding van de wettelijke vertragingsrente.
  • Voergroep Zuid is gerechtigd alle leveringen te staken en eventueel daar uit voortkomende kosten op de afnemer te verhalen.
  • Voergroep Zuid is gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.

5.4 Voergroep Zuid is bevoegd om bedragen die de afnemer verschuldigd is of zal worden aan Voergroep Zuid of aan tot de zelfde groep beho-rende vennootschappen of bedrijven in mindering te brengen op de bedragen die Voergroep Zuid, of andere tot de groep behorende vennoot-schappen, aan de afnemer verschuldigd is.
5.5 De administratie van Voergroep Zuid vormt volledig bewijs van betaling of ontbreken daarvan.

Artikel 6
Levering en opdracht
6.1 Levering vindt plaats aan het door de afnemer opgegeven adres. Adreswijziging na bestelling kan tot gevolg hebben dat hogere kosten in reke¬ning worden gebracht.
6.2 Bij levering Franco dient de afnemer zorg te dragen voor ongehinderde en risicoloze bereikbaarheid, deugdelijk ontvangstmateriaal en opslagfa¬ciliteiten. Het geleverde product is vanaf het moment van lossing voor risico van de afnemer.
6.3 Bij levering af fabriek is het geleverde product vanaf inlading voor risico van de afnemer, ook indien Voergroep Zuid zorgdraagt voor het trans-port. Indien geen wijze van levering overeen is gekomen geldt levering af fabriek.
6.4 Indien het product na verstrijken van de leveringstermijn niet door de afnemer is afgehaald of als levering op het door de afnemer genoemde adres niet mogelijk was omdat niet aan de hiervoor genoemde voorwaarden is voldaan is Voergroep Zuid gerechtigd het product voor rekening en risico van de afnemer op te slaan dan wel aan een ander te verkopen. Voergroep Zuid is gerechtigd het product na twee maanden opslag te vernietigen.Alle kosten verband houdende met de vergeefse leveringspoging, de opslag, verkoop aan een derde en verminderde opbrengst dan wel vernieti¬ging komen voor rekening van de afnemer.
6.5 Voergroep Zuid is bevoegd het bestelde in delen te leveren en in rekening te brengen.
6.6 De opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering en indicatief. Leveringstermijnen zijn niet fataal en gaan pas in nadat de overeenkomst gesloten is en aan Voergroep Zuid alle noodzakelijk informatie verstrekt is om tot productie en levering over te gaan.
6.7 De vrachtbrief geldt als volledig bewijs van het geleverde gewicht.
6.8 Voergroep Zuid is gerechtigd bij de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen.

Artikel 7
Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle door Voergroep Zuid aan de afnemer afgeleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van Voergroep Zuid op de afne-mer op grond van de betreffende en andere leveranties zoals omschreven in art. 3:92 lid 2 BW omschreven voldaan zijn.
7.2 Zolang de eigendom van het geleverde niet op de afnemer is overgegaan maar deze zich wel onder hem bevinden zijn zij voor diens risico. De afnemer is verplicht de nodige zorg in acht te nemen en de goederen identificeerbaar en afgescheiden te houden van andere zaken. Hij zal zorg dragen voor een genoegzame verzekering.
7.3 De afnemer is niet gerechtigd goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te be-zwaren of te verbruiken.
7.4 De afnemer geeft Voergroep Zuid, en door haar in te schakelen derden, toestemming om dat waar het eigendomsvoorbehoud op rust onder zich te nemen en daartoe alle plaatsen waar dit zich bevindt te betreden.

Artikel 8
Ontbinding en overmacht
8.1 Onder overmacht aan de zijde van Voergroep Zuid wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en/of schuld van Voergroep Zuid waardoor de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan worden nakomen en dit redelijkerwijze niet van haar kan worden verlangd zoals werksta¬kingen, weersomstandigheden, (dier)ziektes, overschrijding van levertijden door leveranciers, maatregelen van overheden of organisaties waarbij Voergroep Zuid is aangesloten zoals GMP International en Secure Feed.
8.2 Voergroep Zuid is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de afnemer niet tijdig aan haar uit de overeenkomst voortkomende verplich-tingen voldoet, ook in geval van overmacht. Evenzo is Voergroep Zuid gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de afnemer failliet is verklaard, surseance van betaling verkrijgt of de in de faillissementswet bedoelde schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaardis of onder curatele is gesteld, of het bedrijf heeft gestaakt stillegt of liquideert.
8.3 Voergroep Zuid is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van overmacht. In geval van overmacht wordt elke verplichting van Voergroep Zuid opgeschort voor de duur dat nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk is. In geval van overmacht is Voergroep Zuid gerechtigd na verloop van drie maanden na het ontstaan van de verhindering de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige vergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 9
Keuring en reclames
9.1 De afnemer is verplicht bij aflevering te onderzoeken of het geleverde aan de overeenkomst voldoet.
9.2 Klachten dienen binnen twee werkdagen nadat een gebrek ontdekt is of redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden schriftelijk gemeld te worden en in elk geval niet later dan zes maanden na levering. Ingeval een gebrek de diervoederveiligheid betreft dient dit direct schriftelijk gemeld te wor¬den. Bij latere melding wordt de afnemer geacht de levering geaccepteerd te hebben en kan de afnemer geen beroep op een tekortkoming doen.
9.3 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd na schriftelijke instemming van Voergroep Zuid.

Artikel 10
Aansprakelijkheid
10.1 Adviezen, in de meest ruime zin van het woord, worden steeds “naar beste weten en kunnen” uitgebracht. Voergroep Zuid is, behoudens opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook welke voortvloeit uit onjuiste of gebrekkige adviezen.
10.2 Behalve als sprake is van opzet of grove schuld van Voergroep Zuid of een van haar leidinggevenden is zij nooit aansprakelijk voor gevolgschade.
10.3 Voergroep Zuid is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

  • Een opdracht van de overheid dan wel van GMP-International of Secure Feed;
  • Leveringen die niet in rekening zijn gebracht.
  • Enig gebrek in een van een derde afgenomen grondstof dan wel door een derde aan Voergroep Zuid afgeleverd gereed product of halffabricaat.

10.4 Behalve in geval van opzet of grove schuld van Voergroep Zuid of een van haar leidinggevenden is Voergroep Zuid slechts verplicht tot vervan¬ging van het geleverde product dan wel tot vergoeding van de factuurwaarde van het gebrekkige geleverde.
10.5 De aansprakelijkheid van Voergroep Zuid is beperkt tot het bedrag dat op grond van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden door Voergroep Zuid gedragen dient te worden. Indien de verzekering, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor het betreffende product dan wel de betreffende dienst in rekening is gebracht met een maximum van € 45.000,= per geval. In het geval uit een oorzaak meerdere aansprakelijkheden ontstaan is de totale aansprakelijkheid van Voergroep Zuid als hier bedoeld beperkt tot € 450.000,=.
10.6 Voergroep Zuid besteedt de grootste aandacht aan haar producten en adviezen maar staat nooit in voor het door de afnemer gewenste te bereiken resultaat. Voergroep Zuid gaat uit van de door de Afnemer opgegeven informatie en staat niet in voor de juistheid daarvan. Met name staat Voergroep Zuid niet in voor de juistheid van de door de afnemer opgegeven recepten en samenstellingen en de met het op basis daarvan samenge¬stelde voer te bereiken resultaten. De Afnemer vrijwaart Voergroep Zuid voor aanspraken van derden met betrekking tot schade die ten gevolge van onjuiste informatie of recepten of samenstellingen is geleden.

Artikel 11
Verval
Elke vordering op Voergroep Zuid vervalt door verloop van één jaar na het tijdstip van de levering dan wel, indien dit tijdstip niet vastgesteld kan worden, na facturatie dan wel het ontstaan van de vordering.

Artikel 12
Reparatie bij onverbindendheid
12.1 Als enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden nietig is, vernietigd wordt of om andere redenen niet afdwingbaar is blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.
12.2 Partijen zullen n dat geval in overleg treden om een passende regeling overeen te komen die de het doel en de strekking van de betreffende onderdelen zo dicht mogelijk naderen.

Artikel 13
Rechtskeuze
Deze algemene voorwaarden en elke rechtsbetrekking die daar mee samenhangt wordt beheerst door het Nederlandse recht onder uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten (het Weens Koopverdrag).

Artikel 14
Forumkeuze
Alle geschillen tussen Voergroep Zuid en de afnemer zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Stel je vraag

 
* verplichte velden