02 augustus 2017

Melkveefosfaatrechten 2017

Naar verwachting wordt het stelsel met ingang van 1 januari 2018 van kracht. Dat betekent dat u,nadat het stelsel van kracht is, van RvO een beschikking met de vastgestelde fosfaatrechten krijgt.?

Generieke korting

Bij het toekennen van de fosfaatrechten past RvO een generieke korting toe. Deze is vastgesteld op 8,3% voor niet-grondgebonden bedrijven.

Bijzondere omstandigheden (knelgevallen)

In de wet wordt een voorziening opgenomen voor bedrijven te compenseren die onevenredig worden benadeeld door de toepassing van de peildatum van 2 juli 2015. Er is sprake van een bijzondere omstandigheid als er met melkvee op 2 juli 2015 minimaal 5% minder kilogrammen fosfaat is geproduceerd door:

  • ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband van de landbouwer of een bloed- of aanverwant in de eerste graad;
  • diergezondheidsproblemen op het bedrijf;
  • vernieling van (een deel van) de melkveestallen;
  • bouwwerkzaamheden, zoals verbouwing van de stal

Daarnaast heeft de staatssecretaris in zijn brief aangekondigd dat er twee categorieën bij komen:

  1. Nieuw gestarte bedrijven;
  2. Bedrijven die in een buitengewone situatie verkeren vanwege projecten zoals de realisatie van een natuurgebied, aanleg/onderhoud van publieke infrastructuur of een algemene nutsvoorziening.

Denkt u een bijzondere omstandigheid in aanmerking te komen, dan moet u dat bij RvO melden. Melden kan pas nadat de nadat de regeling bekend is gemaakt en dat is naar verwachting niet mogelijk vóór 1 januari 2018. Ondanks dat u zich misschien heeft aangemeld als bijzondere omstandigheid bij de fosfaatreductieregeling moet u zich weer opnieuw bij RvO melden. Meer informatie over het melden zal in het najaar van 2017 op de website van RvO staan.

Fosfaatrechten verhandelen

Nadat de generieke korting is toegepast, kunnen bedrijven fosfaatrechten verhandelen. Bij het overdragen van fosfaatrechten vindt 10% afroming plaats. In een aantal gevallen wordt er geen korting toegepast.

Uitscharen

Nadat de wet van kracht is, geldt er ook een regeling voor het in- en uitscharen. Melkveehouders die hun melkvee op 2 juli 2015 tijdelijk hadden uitgeschaard, kunnen een verhoging krijgen van het aantal fosfaatrechten. De inschaarder krijgt dan, na zijn instemming, een verlaging van het aantal fosfaatrechten. De verwachting is dat landbouwbedrijven dit vanaf 1 januari 2018 bij RvO kunnen melden.

Lees meer op www.rvo.nl/fosfaatrechten en https://mijn.rvo.nl/fosfaatrechten

Beslissing fosfaatreductieplan 2017

Voor de Regeling fosfaatreductieplan 2017 controleert ZuivelNL of RvO of u het aantal runderen op uw bedrijf heeft teruggebracht tot het referentie- of het doelstellingsaantal voor de betreffende maand. U ontvangt per periode een beslissing hierover.

Beslissing

Per periode van 2 maanden ontvangt u een beslissing. De beslissing van de periode 2 (maand juni) is al binnen of komt binnenkort. In die brief leest of u voldoende gereduceerd heeft en of er een boete betaald moet worden of dat u een bonus krijgt. Controleer goed of de berekening en het bedrag klopt.

Hoger dan doelstellingsaantal

Is het gemiddeld aantal GVE’s op uw bedrijf hoger dan het doelstellingsaantal?
Dan krijgt u een hoge geldsom opgelegd per periode van € 480 per GVE boven het referentieaantal.

Lager dan doelstellingsaantal, hoger dan referentieaantal

Is het gemiddeld aantal GVE’s op uw bedrijf lager dan het doelstellingsaantal, maar hoger dan uw referentieaantal?
Dan krijgt u een solidariteitsgeldsom opgelegd per periode van € 112 per GVE boven het referentieaantal.

Lager dan referentieaantal

Is het gemiddeld aantal GVE’s op uw bedrijf lager dan uw referentieaantal? Dan krijgt u geen geldsom opgelegd. U kunt in dat geval een bonus ontvangen. De hoogte van de bonus bedraagt in periode 1 tot en met 3 maximaal € 120 per GVE. In periode 4 en 5 is dit maximaal € 300 per GVE. Uw bedrijf kan maximaal een bonus ontvangen voor de reductie van 10% ten opzichte van uw referentieaantal.

Jongveegetal

Vanaf periode 2 krijgt u mogelijk te maken met het jongveegetal. De heffing wordt op 2 manieren berekend. Bij het berekenen van de geldsom telt de hoogste uitkomst. Voor een bonus geldt de laagste uitkomst.

Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken bij RvO.

Hebt u voor de maand april (periode 1) al een bezwaar gemaakt en bent u het niet eens met de beslissing over de maand juni (periode 2), dan moet u opnieuw bezwaar maken.

Gaat u bezwaar maken? Stuur dan naast de redenen waarom u het niet eens bent bijlagen mee waarmee u dit kunt aantonen.

U maakt ook bezwaar als:

  • * uw bezwaarschrift over een eerdere periode nog niet is beoordeeld of
  • * als de wijzigingen in uw registratie nog niet zijn verwerkt.
 

In het onderstaande schema ziet u de stappen die u doorloopt bij het indienen van een bezwaar.

Overige berichten

22 maart 2019
/ Geiten / Rundvee

Nieuwe rundveespecialisten

Sinds 1 januari heeft Voergroep Zuid twee nieuwe rundveespecialisten. Maurice Meeuwissen en Vincent Leemreize.
Lees meer
22 maart 2019
/ Algemeen

Doorzaaien grasland nu het nog kan

Veehouders die de opbrengst van het grasland willen verhogen door percelen door te zaaien, kunnen dat het beste doen vóór 1 april. Doorzaaien is lucratief bij meer dan 10 procent open plekken...
Lees meer
22 maart 2019
/ Algemeen

Ruim assortiment meststoffen

Voergroep Zuid biedt een ruim assortiment meststoffen aan voor grasland en maisland. Via onze leverancier Agrea kunnen ook andere meststoffen geleverd worden die niet binnen dit standaard assortiment vallen....
Lees meer
13 maart 2019

Succesvolle bijeenkomst ‘Coöperatief Ondernemerschap’

Maandagavond 11 maart was er een leden/ klantenbijeenkomst georganiseerd in het Philips Stadion in Eindhoven. De opkomst voor deze inspirerende avond was hoog. Onder het thema ‘’Samen beter...
Lees meer